დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

აკადემიური კონსულტაცია, თარგმნა

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

მომსახურება:

თარგმანი (ინგლისურ-ქართული)
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება
აკადემიური კონსულტაცია- სოციალური მეცნიერებები

ვრცლად ...

აკადემიური კონსულტაცია, რედაქტირება

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

მომსახურება:

ენობრივი რედაქტირება (სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულება).

აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება - განათლება; ფილოლოგია.

აკადემიური კონსულტაცია - ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მეორე ენის სწავლება.

ვრცლად ...

აკადემიური კონსულტაცია, რედაქტირება, თარგმნა

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (ჯიპა) ასოცირებული და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პრფესორი.

მომსახურება:
თარგმანი (ინგლისურ-ქართული)
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება- განათლება; სოციალური მეცნიერებები, ხელოვნება;
აკადემიური კონსულტაცია: სოციალური მეცნიერებები

ვრცლად ...

აკადემიური კონსულტაცია, რედაქტირება, თარგმნა

ფილოლოგიის დოქტორი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების ცენტრის თანამშრომელი.

მომსახურება:
ინგლისურ-ქართულ-ინგლისური თარგმნა.
ენობრივი რედაქტირება (სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულება).
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება - განათლება; ფილოლოგია.
აკადემიური კონსულტაცია - ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართულის, როგორც მეორე / უცხო ენის სწავლება.

ვრცლად ...

რედაქტირება, თარგმნა

თსუ განათლების მეცნიერებათა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

მომსახურება:
თარგმანი (გერმანულ-ქართული; ქართულ-გერმანული).
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება- განათლება; სამედიცინო სფერო; მხატვრული ლიტერატურა.
აკადემიური კონსულტაცია: განათლების მეცნიერებები.

ვრცლად ...

რედაქტირება, თარგმნა

ფილოლოგი, დაამთავრა აზერბაიჯანის მ.ფ.ახუნდოვის სახელობის რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.

მომსახურება: თარგმანი (ქართულ-აზერბაიჯანული)
რედაქტირება (ენობრივი და აკადემიური |შინაარსობრივი მიმართულებით)

ვრცლად ...

რედაქტირება, თარგმნა

ფილოლოგიის მაგისტრი (სომხური ენა და ლიტერატურა, ქართული ენა და ლიტერატურა). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეულმა პროფესორი.

მომსახურება:
თარგმანი (ქართული-სომხური), როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი თანმიმდევრული და სინქრონული.
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება- განათლება, სომხური ენა.
აკადემიური კონსულტაცია- ქართულ-სომხური ენების ტიპილოგიური შედარება.

ვრცლად ...

რედაქტირება, თარგმნა

თარჯიმანი, ინლისური ენის სპეციალისტი. სტაჟი: თარჯიმანი - 20 წელი, სინქრონული თარგმანი - 4 წელი.

მომსახურება:

თარგმანი (ინგლისურ-ქართული)
(ინგლისურ-რუსული)
(რუსულ-ქართული)

ვრცლად ...

თარგმნა

ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით, მაგისტრი.

მომსახურება:

თარგმანი (რუსულ-ქართული, ქართულ-რუსული)

 

ვრცლად ...

რედაქტირება, თარგმნა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მულტილინგვური განათლების - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

მომსახურება:
თარგმანი (ქართული-სომხური, სომხურ-ქართული) .
აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება - განათლების მიმართულებით.

ვრცლად ...

რედაქტირება, თარგმნა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მულტილინგვური განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის მე-4 კურსის სტუდენტი.

მომსახურება:
თარგმანი (ქართულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ქართული)
ენობრივი, აკადემიური და შინაარსობრივი რედაქტირება.

ვრცლად ...