დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ენის სწავლა-სწავლება

კითხვის სწავლების განსხვავებული სტრატეგიები სხვადასხვა საგანში

მეორე გამოცემა

ავტორები : კეროლინ ჩეპმენი, რიტა კინგი

გამომცემლობა: Corwin press, 2009

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2016

გვერდების რაოდენობა: 138

მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა

ავტორები: თეა ქამუშაძე, რუსუდან ჭუმბურიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2019

გვერდების რაოდენობა: 163

ქართული ენის მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები

ავტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 170

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (საკითხავი ტექსტები)

ავტორები: ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე, თამარ ანთაძე, ანა თოდუა

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 300

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (მოსასმენი ტექსტები)

ავტორები: ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე, თამარ ანთაძე, ანა თოდუა

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 136

ქართული, როგორც მეორე ენა-ფუნქციური  წერა

ავტორი: გიული შაბაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 84

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (კითხვა, წერა)

ავტორები: კახა გაბუნია, შალვა ტაბატაძე, ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2012

გვერდების რაოდენობა: 224

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (ლაპარაკი, მოსმენა)

ავტორი: კახა გაბუნია

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2012

გვერდების რაოდენობა: 91

მიდამო (სიტუაციები და გრამატიკა  კომუნიკაციისთვის)

ავტორი: ნინო შარაშენიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2011

გვერდების რაოდენობა: 250

ბილინგვური განათლება -ძირითადი სტრატეგიული  ამოცანები

ავტორი: პადრაიგ ო რიაგენი, ჯორჯ ლიუდი
გამომცემლობა: Council of Europe, 2003
თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008
გვერდების რაოდენობა: 80