დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რა არის CLIL

რა არის CLIL

რა არის CLIL

ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება ბილინგვურ და მულტილინგვურ განათლებაში
ავტორები:
პეტერ მეჰისტო
დევიდ მარში
მარია ხესუს ფრიგოლსი